Správa

Spoločnosť AG-EXPERT, s.r.o. ponúka pre vlastníkov bytov komplexný výkon správy a prevádzkovanie obytných budov.

Odborníci na problematiku bývania sa už niekoľko rokov zaoberajú i problematikou správy a prevádzkovania budov. V roku 1996 začali s praktickou realizáciou výkonu správy budov.

Vo svojej práci využívajú nadobudnuté teoretické vedomosti a niekoľkoročné praktické skúsenosti z práce s vlastníkmi bytov a spoločenstvami vlastníkov (SVB). V praxi uplatňujú nové metódy výkonu správy, overené v trhových ekonomikách. Využívajú praktické skúsenosti z projekčnej a realizačnej činnosti (stavebné konštrukcie, statické výpočty, rekonštrukcie, diagnostika stavieb). Sú spoluautormi niekoľkých vzdelávacích brožúr, letákov o správe a prevádzke budov a z oblasti obnovy bytového fondu. Konateľ prednáša pre SVB o obnove a financovaní nie len na Slovensku, ale i v zahraničí a odborne vedie 3. tematický blok: Základné odborné a technické znalosti správcu, akreditovaného vzdelávacieho kurzu: Správa bytového fondu na Slovensku (ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA)

Čo znamená správa budov?

Výkon správy pre vlastníkov budov a spoločenstvá vlastníkov bytov sa zabezpečuje na základe zmluvy o výkone správy (alebo na základe mandátnej zmluvy, ak majú vlastníci bytov založené SVB), kde sú dohodnuté vzájomné práva a povinnosti zmluvných partnerov. Obavy vlastníkov bytov z ručenia správcovskej firmy strácajú opodstatnenosť, pretože ručenie je dané spôsobom výkonu správy budov, zmluvou a od 1. 7. 2004 i novelou zákona č. 182/93 Z.z. v znení jeho neskorších noviel. Okrem nevyhnutných právnych, ekonomických a administratívnych prác pre vlastníkov bytov, spoločnosť AG-EXPERT kladie dôraz na opravy a údržbu budov. Táto činnosť začína hodnotením technického stavu bytovej budovy a jeho zariadení (diagnostikácia technického stavu, stanovenie priorít opráv) a pokračuje vypracovaním alternatívnych návrhov opráv a údržby s určením ich finančnej náročnosti a zhodnotením možností finančných zdrojov. Správca zabezpečuje tie opravy, pre ktoré sa vlastníci bytov väčšinovým hlasovaním rozhodli a uhrádzajú faktúru za opravy po prebratí prác a podpisu faktúry zástupcom vlastníkov.

Spoločnosť AG-EXPERT, s.r.o. ponúka tiež komplexné projektové práce v oblasti pozemných stavieb pre novú výstavbu, rekonštrukcie, statické výpočty a posúdenia stability budov. Doteraz sme riešili 104 projektov obnovy domov so zateplením a pripravili podklady pre dotácie na odstránenie systémových porúch. Odborníci firmy majú niekoľkoročné skúsenosti z oblasti diagnostiky stavieb, analýz príčin porúch a následne návrhov na ich odstraňovanie (riešili na území SR v 15-tich lokalitách počas štyroch rokov štátnu úlohu: Diagnostikácia technického stavu panelových budov). Tieto skúsenosti využívajú pri výkone správy budov.

Konatelia spoločnosti: Ing. Alexander Gubric,CSc., Ing. Marek Gubric