Projektovanie pozemných stavieb

Spoločnosť AG-EXPERT s.r.o. v súlade s predmetom podnikania uvedenom v Obchodnom registri okr. súdu Bratislava I, sa okrem správy budov venuje projektovým prácam v oblasti pozemných stavieb a statickým výpočtom nosných konštrukcií. V tomto obore pracovníci spoločnosti vypracovávajú odborné posudky, stanoviská a poskytujú poradentskú činnosť. Vypracovávajú technické hodnotenia budov, navrhujú ich obnovu, doporučujú priority opráv, určujú ich priemernú finančnú náročnosť a dávajú doporučenia pre ich financovanie.

V posledných rokoch bola projekčná činnosť spoločnosti zameraná predovšetkým na rekonštrukcie budov. Predmetom projekčných prác boli bytové domy, rodinné domy, školy, nemocnica.

Vypracovali sme 104 projektov pre dodatočné zateplenie budov s teplotechnickým posudkom a vyhodnotením energetickej náročnosti pred zateplením a po zateplení.

Programy obnovy budov sme riešili nielen pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v našej správe, ale aj v rôznych častiach Slovenska. V rámci týchto prác sme hodnotili technický stav budov, jednotlivých stavebných konštrukcií a technického zariadenia. Analyzovali príčiny porúch, robili v alternatívach návrhy opráv a vypracovali finančný plán na ich zrealizovanie.

Doteraz sme vypracovali množstvo odborných posudkov a evidenčných listov v rámci programu odstránenia systémových porúch bytových domov. Pripravovali sme všetky potrebné podklady pre podanie žiadosti o dotácie na odstránenie systémových porúch. Týmto sme vybavili dotácie pre veľké množstvo bytových domov. V súčasnosti ponúkame prípravu podkladov a vypracovanie žiadosti o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Okrem tejto činnosti sme riešili niekoľko projektov pre novú výstavbu rodinných domov alebo rekonštrukciu rodinných domov. Projekčne, právne a organizačne sme riešili i nadstavby, vstavby bytových domov.