Organizačná štruktúra firmy

Vedenie firmy AG-EXPERT, s.r.o. – konatelia

 • Riadenie firmy
 • Zmluvné vzťahy s jednotlivými dodávateľmi
 • Personalistika
 • Reprezentácia

Sekretariát

 • Prvý kontakt so zákazníkmi a podľa požiadavky zabezpečenie ich kontaktu s vedením firmy alebo s pracovníkmi jednotlivých oddelení firmy
 • Telefonický kontakt, e-mail, riešenie požiadaviek zákazníkov, vlastníkov bytov
 • Korešpondencia firmy, poskytovanie informácií pre vlastníkov bytov: o úhradách platieb, o dlžnej čiastke , upomienky pre neplatičov a pod.
 • Vystavovanie potvrdení pre vlastníkov bytov(napr. pre účely podpory bývania, pri prevode vlastníctva bytu, úveroch atď.
 • Riešenie poistenia domov, poistné zmluvy a riešenie poistných udalostí v spolupráci s technickým oddelením
 • Vedenie agendy pracovníkov firmy zamestnaných na dohody činnosti pre zabezpečenie služieb v rámci správy domov

Technické oddelenie

 • Riešenie a organizovanie nahlásených porúch z jednotlivých domov
 • Riešenie a organizovanie plánovaných opráv v jednotlivých domoch, rokovania s dodávateľmi a zástupcami vlastníkov bytov
 • Vykonávanie kontroly opráv domov, účasť na kolaudáciách
 • Preberanie vykonaných opráv, kontrola fakturovaných prác
 • Evidencia a organizovanie pravidelných zákonných prehliadok, revízií
 • Zabezpečenie odstránenia nedostatkov zistených revíziami
 • Výpočet emisií, poplatkov za znečistenie ovzdušia pre domových kotolniach
 • Zabezpečenie pravidelnej deratizácie a dezinsekcie (jarná a jesenná)
 • Zabezpečenie výmeny meradiel v zákonných lehotách
 • Organizovanie odpočtov meradiel pre ročné vyúčtovanie nákladov jednotlivým vlastníkom bytov
 • Spracovanie spotrieb médií na jednotlivé domácnosti
 • Riešenie objednávok množstva tepla, plynu na nasledujúci rok
 • Príprava programov opráv, údržby, modernizácie (technické hodnotenie budovy)
 • Realizácia projektových prác pozemných stavieb, statické výpočty a posudky
 • Zabezpečenie inžinierskej činnosti
 • Konzultácie pre riešenie technických problémov budov
 • Archivácia technickej dokumentácie
 • Aktívna účasť na schôdzach vlastníkov bytov

Ekonomické oddelenie

 • Vedenie účtovníctva pre každý dom v správe, plnenie daňových a odvodových povinností (prenájmy spol. častí a nebytových priestorov)
 • Evidencia a realizácia úhrad faktúr za jednotlivé plnenia zabezpečujúce prevádzku domov (za teplo vodu, upratovanie, elektrickú energiu a pod.)
 • Realizácia úhrad za údržbu a opravy domov
 • Evidencia preddavkov za plnenia pre prevádzku domov a do fondu opráv
 • Výpočet mesačných preddavkov, zálohových platieb pre každú domácnosť
 • Evidencia finančných tokov pri úveroch na opravy domu
 • Príprava ekonomických podkladov, ukazovateľov hospodárenia pre banky, ktoré poskytli pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov úver
 • Príprava podkladov právnemu oddeleniu pre vymáhanie dlžných čiastok
 • Realizácia miezd pre pracovníkov firmy a vedenie mzdovej agendy

Právne oddelenie

 • Zmluvné vzťahy po právnej stránke
 • Zastupovanie firmy pred súdmi
 • Súdne vymáhanie pohľadávok (riešenie neplatičov)
 • Právne poradenstvo pre vedenie firmy